Kluczowi specjaliści

Marcin Szczawiński

Partner | Adwokat

Rozwiązywanie sporów & procesy

Nasi eksperci posiadają bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach o zapłatę, w sprawach odszkodowawczych, korporacyjnych oraz z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Ponadto nasi prawnicy posiadają doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • obsługę czynności podejmowanych przed wszczęciem postępowania sądowego, takich jak wezwania do zapłaty oraz pomoc w negocjacjach w celu polubownego rozwiązania sporu.
 • analizę stanu faktycznego sprawy w celu wybrania najlepszej strategii procesowej.
 • przygotowanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski oraz środki odwoławcze i kasacyjne, a także projekty ugód sądowych.
 • reprezentację klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Wiedza naszych prawników gwarantuje profesjonalną obsługę nawet bardzo skomplikowanych i złożonych sporów. MELD świadczy pomoc prawną w procesach sądowych zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów profesjonalnych. 

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

 • reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądami dwóch instancji w sprawie o zapłatę ceny z tytułu sprzedaży towarów na kwoty przekraczające 9 mln PLN,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu zakończonym przed sądem pierwszej instancji w sprawie o zapłatę na kwotę przekraczającą 3 mln PLN,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie o wartości przedmiotu sporu ponad 240 tys. PLN,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym zakończonym ugodą w sprawie o roszczenia dotyczące robót budowlanych, opiewającą na ponad 300 tys. PLN,
 • przygotowanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. zakończonej wyrokiem uwzględniającym skargę w całości,
 • przygotowanie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przełomowej sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji obejmującej zezwolenie strefowe w części wprowadzającej datę obowiązywania decyzji zakończonej wydaniem wyroku uwzględniającego skargę w całości,
 • doradztwo prawne w postępowaniu sądowym w sprawie o roszczenia dotyczące robót budowlanych realizowanych w oparciu o FIDIC przekraczające kwotę 60 mln PLN,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym w sprawie roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, łącznie z uzyskaniem zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania sądowego,
 • doradztwo prawne dla klienta w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • prowadzenie sporu zbiorowego w imieniu pracodawcy zakończonego zawarciem porozumienia z organizacją związkową