Prywatność

Polityka prywatności

 

MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci („MELD”) oraz MELD ACCOUNTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MELD ACCOUTING”) dalej jako „Współadministratorzy” (administratorzy, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych), w związku ze świadczonymi przez Współadministratorów usługami, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) przekazują poniższą informację.

 

 1. WSPÓŁADMINISTRATORZY

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 

 1. MELD JODŁOWSKI SZCZAWIŃSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI z siedzibą
  w Katowicach
  przy ul. Jana Kochanowskiego 12A/4 (40-035 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000933977, NIP 9542812319, REGON 385470428, oraz
 2. MELD ACCOUNTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Kochanowskiego 12A/4 (40-035 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000999653, NIP 9542846904, REGON 523510101.

 

 1. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓŁADMINISTRATORÓW

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym
w szczególności uzgodnili, że:

 1. w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których Dane Osobowe dotyczą, zgodnie
  z postanowieniami art. 12-14 RODO, odpowiedzialny jest Współadministrator, który zbiera dane osobowe lub inicjuje proces zbierania danych osobowych;
 2. w zakresie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, określonych w art. 7 ust. 3 oraz art. 15-22 RODO, tj. wycofania zgody, realizacji prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialny jest Współadministrator, który otrzymał żądanie;
 3. w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczących zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, ich zgłaszania do organu nadzoru (art. 33 RODO) oraz osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 34 RODO), właściwy jest Współadministrator, który jako pierwszy uzyskał informację o naruszeniu; w przypadku równoczesnego uzyskania informacji
  o naruszeniu, właściwy jest Współadministrator, po którego stronie doszło do naruszenia
  ;
 4. jeżeli na podstawie powyższych reguł nie można ustalić, który Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązków określonych w tych ustępach, odpowiedzialny jest MELD.

 

Niezależnie od powyższych uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

 

 • DANE KONTAKTOWE

Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich żądań i zapytań dotyczących przetwarzanych przez nich danych osobowych:

 

 1. w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną, poprzez przesłanie listu na adres: MELD JODŁOWSKI SZCZAWIŃSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI, ul. Kochanowskiego 12a/4, 40-035 Katowice
 2. w przypadku kontaktu pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@meld.pl

 

 1. KATEGORIE I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa (zwłaszcza przez stronę internetową, mailowo lub/i formularze dostępne online).
 2. Państwa dane osobowe możemy otrzymywać także od podmiotów trzecich, w tym od Klienta, którego Państwo reprezentujecie lub usługodawców wspierających nas w świadczeniu usług na Państwa rzecz,
  a jeśli są Państwo wpisani w rejestrach publicznych np. rejestrze przedsiębiorców KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – także z tych rejestrów.
 3. W zależności od tego, jakie dane zostały nam przekazane możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: firma osoby fizycznej, imię i nazwisko, adres siedziby lub zamieszkania, NIP, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny). Będziemy przetwarzać te dane, które przekażą nam Państwo bezpośrednio w związku z korzystaniem naszego Serwisu lub kontaktując się z nami przy użyciu naszych danych kontaktowych. Jeśli skierujecie Państwo do nas, na adres wskazany na naszej stronie internetowej zapytanie, będziemy przetwarzać co najmniej Państwa adres i dane nadawcy takiej korespondencji (tradycyjnej lub e-mail). W przypadkach, gdy zawieramy z Państwem lub reprezentowanym przez Państwa Klientem umowę i zachodzi konieczność identyfikacji konkretnej osoby – możemy przetwarzać także nr PESEL lub nr dowodu tożsamości. Jeśli wymaga tego realizacja danej usługi świadczonej na Państwa rzecz lub na rzecz reprezentowanego przez Państwa Klienta, będziemy przetwarzać także inne Dane Osobowe, zwłaszcza dane identyfikujące np. adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu tożsamości bądź inne dane wskazywane w dokumentacji pracowniczej lub innej dokumentacji Klienta, takie jak wysokość wynagrodzenia, nr rachunku bankowego, przyznawane świadczenia z ZFŚS lub inne, związane ze świadczeniem danej usługi.
 4. Nie przewidujemy przetwarzania szczególnych kategorii Państwa danych osobowych. Przetwarzanie takich danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o Państwa uprzednią dobrowolną zgodę.
 5. Możemy zbierać nadto następujące Państwa dane osobowe:

– Państwa adres IP oraz unikatowe numery identyfikujące Państwa urządzenie mobilne (takie jak ID urządzenia, advertising ID, adres MACa);

– dane dotyczące Państwa urządzenia, takie jak producent, system operacyjny, procesor, pamięć RAM, rodzaj przeglądarki, język;

– ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. państwo lub miasto);

– dane o Państwa aktywności w ramach Serwisu dla celów reklamowych i analitycznych.

 1. Ponadto przetwarzamy także, w tym analizujemy, informacje zbierane przez tzw. pliki cookies, m.in. dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Tego rodzaju dane mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym za pomocą anonimowego znacznika (identyfikującego Państwa urządzenie). Więcej informacji o plikach cookies zawarto w pkt IX Polityki Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Państwem, w tym odpowiedzi na Państwa korespondencję bądź zawarcia i wykonania umowy z Państwem.

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Państwa dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych w Serwisie, w tym zapewnienia prawidłowości działania Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na Państwa korespondencję lub kontakt telefoniczny, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu zawarcia, wykonania oraz monitorowania zawartej z nami umowy o świadczenie usług prawnych, umowy usług księgowo-kadrowych bądź  umowy doradztwa podatkowego przez Klienta, w tym w szczególności w celu kontaktu, wykonywania obowiązków informacyjnych, współdziałania w wykonaniu umowy lub uzgodnień z Klientem – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a jeśli nie są Państwo Klientem (lecz np. pracownikiem Klienta, przedstawicielem Klienta) podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na wykonywaniu umowy zawartej z Klientem;

w celach analitycznych i statystycznych, kontroli ruchu sieciowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności, a także preferencji użytkowników Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

w celach marketingu bezpośredniego – jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo), to podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów wynikający z uzyskania takiej zgody (art.
6 ust. 1 lit a RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

w celu analizy wyników prowadzonej przez Współadministratorów działalności i tworzenia bazy kontaktów na potrzeby wewnętrzne – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na zarządzaniu kontaktem
z Klientem i prowadzoną działalnością;

 – w celu wykonania nakładanych na nas przez przepisy prawa obowiązków np. dotyczących archiwizacji na potrzeby przepisów podatkowych, rachunkowych, przekazywania danych na podstawie decyzji organów publicznych, przepisów podatkowych lub o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
i zapobieganiu terroryzmowi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W przypadkach i w zakresie uzasadnionym odpowiednią podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w tym na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Identyfikowane przez nas kategorie odbiorców to: podmioty przetwarzające działające na naszą rzecz, takie jak firma hostingowa, dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, inni nasi usługodawcy: agencje marketingowe, PRowe, rekrutacyjne, a także inni administratorzy (w uzasadnionych przypadkach) umożliwiający/ulepszający Serwis, obsługujący płatności elektroniczne, dokonujący doręczeń (np. kurierzy, operatorzy pocztowi).
 2. Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a we wszystkich przypadkach, gdy jest możliwość wyboru lokalizacji przechowywanych danych osobowych wybieramy lokalizacje na terenie EOG. Niektórzy z naszych partnerów mogą być jednak zlokalizowani poza EOG i nie umożliwiać wyboru lokalizacji przetwarzania danych osobowych na terenie EOG. W takich przypadkach, ograniczonych do niezbędnego minimum, może dochodzić do przekazywania Państwa danych osobowych poza teren EOG. W przypadku, gdyby miało dojść do przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG, uprzednio zweryfikujemy, czy partnerzy zlokalizowani poza EOG zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz czy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych jest gwarantowany przepisami państwa trzeciego, do którego miałyby być przekazywane dane osobowe (w tym w szczególności, czy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą dostateczny poziom ochrony danych osobowych w takim państwie). Stosowane przez nas w takich przypadkach zabezpieczenia, to
  w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
  w relacjach z naszymi partnerami. Mają Państwo prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Państwu kopie standardowych klauzul umownych.

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Współadministratorzy nie przechowują danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.
 2. Dane osobowe, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją z Państwem umowy, są przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wynikać z zawartej ze Współadministratorem lub Współadministratorami umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 4. W przypadku danych osobowych wymaganych do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegają Współadministratorzy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Klienta będącego osobą fizyczną /Przedstawiciela Klienta zgodę, będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

 

 • INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODJEMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIU

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane (podmiotom danych), przysługują następujące prawa:

 

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO) ;
 2. Prawo dostępu oraz prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 3. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” z art. 17 RODO); 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO).

 

Współadministratorzy zrealizują powyższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami. W celu realizacji przysługujących podmiotom danych praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących im praw należy skontaktować się ze Współadministratorami (dane kontaktowe wskazano w pkt 3).

 

 1. PRAWO DO SKARGI

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) bądź też prawo do skierowania odpowiedniego powództwa do właściwego sądu powszechnego.

 

 1. COOKIES

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, możemy czasem umieszczać na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których Państwo korzystacie i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Państwa preferencji.
 2. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Państwa ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie muszą Państwo każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli zdecydujecie się Państwo nie korzystać z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Państwa jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaną Państwo przekierowani z jednej strony do drugiej, a następnie powrócą Państwo do pierwotnej strony – nie zostaną Państwo rozpoznani i będą Państwo musieli się zalogować ponownie.
 3. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Państwa, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych.
 4. Informacje o zachowaniu użytkowników strony na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną przez Współadministratorów.
 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Współadministratorów na Państwa urządzeniu wyrażają Państwo za pomocą ustawień Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Mogą Państwo zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Mogą Państwo usunąć wszystkie cookies zapisane na Państwa urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak, jeśli wybierzecie Państwo taką opcję, będziecie Państwo musieli zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę. O tym, jak zarządzać cookies, dowiedzą się Państwo
  w ustawieniach Państwa przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies mogą też Państwo wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Państwo używacie i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki:

– Edge

– Internet Explorer

– Chrome

– Safari

– Firefox

– Opera

– Android

– Safari (iOS)

– Windows Phone

 

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.